Toimitusehdot

 

YLEISTEN TOIMITUSOHETOJEN SOVELTAMISALA

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Juhlapalvelu Taito Oy:n tuottamiin ja toimittamiin juhlapalveluihin ja elintarviketoimituksiin.

 

TARJOUS

Tarjouksessa on lueteltu ne tuotteet, palvelut ja tarvikkeet, jotka sisältyvät tarjouksessa esitettyyn hintaan. Tarjous on voimassa ja sitoo Juhlapalvelua tarjouksessa mainittuun päivämäärään asti.

 

Mikäli asiakas ei määräajan kuluessa vahvista tarjouksen hyväksymistä, tarjous raukeaa. Mikäli asiakas pyytää tarjousaikana uutta tarjousta Juhlapalvelulta, katsotaan aikaisemman tarjouksen tulleen hylätyksi ja uusi tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan.

 

TILAAMINEN/TILAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Tarjous muuttuu asiakasta ja Juhlapalvelua sitovaksi tilaussopimukseksi, kun asiakas hyväksyy tarjouksen suullisesti tai kirjallisesti. Suullinen hyväksyminen voidaan antaa joko henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä tai puhelimitse. Kirjalliseksi hyväksymiseksi katsotaan kirje, sähköpostiviesti ja tekstiviesti. Halutessaan asiakas saa erillisen kirjallisen tilausvahvistuksen. Jos tarjouksessa on sovittu varausmaksun
suorittamisesta, asiakkaan tulee suorittaa varausmaksu 7 arkipäivän kuluessa tarjouksen hyväksymisestä.

 

Juhlapalvelun toiminta-alue on Päijät-Häme, Uusimaa sekä Kanta-Häme. Mikäli palvelu tai tuotteet halutaan toimitetavaksi edellä mainitun toiminta-alueen ulkopuolelle, asiasta tulee sopia tarjousvaiheessa ja haluttu osoite tulee kirjata tarjoukseen. Tilaukseen liittyvät palvelut tuotetaan ja tuotteet toimitetaan aina tarjouksessa mainittuun, asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Mikäli asiakas muuttaa osoitetta, ajankohtaa tai juhlatilaa tarjouksen hyväksymisen jälkeen, Juhlapalvelulla on oikeus tarkentaa tarjouksessa antamaansa hintaa siltä osin, kuin muutos vaikuttaa Juhlapalvelun tuotantokustannuksiin. Esimerkkinä voidaan mainita kustannusten mahdollinen nousu pidemmästä etäisyydestä, logistisesti haastavasta sijainnista (esim. saaristo) sekä poikkeavissa olosuhteissa tapahtuvan palvelun toteuttamiseen tarvittavan henkilömäärän tai ajan lisäyksestä johtuen.

 

TILAUKSEN MUUTTAMINEN

Tilaukseen voidaan tehdä muutoksia yhteisellä sopimuksella, kun tilauksessa mainittujen palveluiden toimittamiseen on aikaa vähintään kymmenen (10) arkipäivää.

 

Sen jälkeen muutosten tekeminen ei ole mahdollista. Henkilömäärissä tapahtuvat muutokset oikeuttava Juhlapalvelun tarkistamaan tilauksen hinnan uutta henkilömäärää vastaavalle tasolle sovittujen yksikköhintojen mukaisesti. Mikäli henkilömäärä vaikuttaa myös palveluun tarvittavien työntekijöiden lukumäärään, Juhlapalvelulla on oikeus tarkistaa hinnoittelua myös siltä osin.

 

Mikäli asiakas haluaa muuttaa palvelun tai tuotteiden toimituksen ajankohtaa, muutos edellyttää molempien osapuolten hyväksyntää. Mikäli ajankohtaa siirretään alkuperäisestä ajankohdasta myöhemmäksi, Juhlapalvelulla on harkintansa mukaan oikeus nostaa varausmaksun määrä enintään 50 %:iin tilauksen kokonaisarvosta.

 

Muutoksia ei katsota uudeksi tarjoukseksi, vaan tilaussopimuksen katsotaan syntyneen alkuperäisen tarjouksen hyväksymisen ajankohtana.

 

VARAUSMAKSU JA ENNAKKOMAKSU

Juhlapalvelu voi harkintansa mukaan pyytää asiakkaalta etukäteen suoritettava varausmaksu. Varausmaksua ei palauteta, jos asiakas peruu tilauksen.

 

Juhlapalvelu voi harkintansa mukaan pyytää asiakkaalta myös ennakkomaksun, joka on sovitun tilauksen koko kustannus tai osa siitä. Juhlapalvelulla ei ole velvollisuutta toimittaa tilattua palvelua ja tuotteita, mikäli asiakas ei ole suorittanut sovittua varausmaksua tai ennakkomaksua määräaikaan mennessä, kun ne on kirjattu tarjoukseen, jonka asiakas on hyväksynyt.

 

TILATUN PALVELUN TOIMITTAMINEN

Juhlapalvelu toimittaa tilatun palvelun tarjouksessa esitetyn kuvauksen mukaisesti, sovittuna ajankohtana ja tarjouksessa sovitun vierasmäärän mukaisesti. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että Juhlapalvelulla on pääsy juhlapaikkaan sovittuna aikana ennen juhlaa sekä tarvittaessa juhlan jälkeen.

 

TILAUKSEN PERUUTTAMINEN

Mikäli Juhlapalvelu peruu tilauksen, se on velvollinen palauttamaan etukäteen maksetun varausmaksun ja ennakkomaksut asiakkaalle. Perumiselle tulee olla painava syy.

 

Asiakas voi perua jo hyväksymänsä tilauksen seuraavien aikarajojen ja veloitusten mukaisesti:

  • Peruminen 60 -> päivää ennen toimitusta veloitus 30 % tilauksen kokonaisarvosta
  • Peruminen 59 – 15 päivää ennen toimitusta veloitus 50 % tilauksen kokonaisarvosta
  • Peruminen 14 – 6 päivää ennen toimitusta veloitus 60 % tilauksen kokonaisarvosta
  • Peruminen 5 – 0 päivää ennen toimitusta veloitus 100 % tilauksen kokonaisarvosta

 

Etukäteen mahdollisesti maksetut varausmaksut ja ennakkomaksut luetaan tässä yhteydessä asiakkaan hyväksi.

 

TILATTUJEN TUOTTEIDEN NOUTAMINEN

Mikäli asiakas on sopinut noutavansa tilaamansa tuotteet, tuotteet on noudettava sovittuna aikana. Juhlapalvelulla ei ole velvollisuutta jäädä odottamaan myöhästyvää noutajaa. Juhlapalvelulla on oikeus veloittaa täysi maksu noutamatta jääneistä tuotteista.

 

LASKUTUS

Lopullinen vierasmäärä ilmoitetaan Juhlapalvelulle 7 päivää ennen tilaisuutta. Laskutus tapahtuu tämän lopullisen vierasmäärän perusteella. Laskutuksessa noudatetaan tarjouksen pohjana olevaa hinnoittelutapaa. Laskutuksessa huomioidaan myös asiakkaan ilmoittamat muutokset ja lisäpalvelut, joita ovat esimerkiksi tilauksen jälkeen ilmoitetut erikoisruokavaliot, lisätarjoilut, lisäastiat jne. Tarjouksessa esitetyt arvioidut erät laskutetaan toteutuneen mukaan. (Esim pöytäliinojen määrä ja tehdyt työtunnit)

 

FORCE MAJEURE

Mikäli jompaakumpaa tai molempia osapuolia kohtaa tilaukseen liittyvä ylitsepääsemätön este (Force Majeure), joka estää heitä toteuttamasta tilaukseen liittyviä velvoitteita, osapuolet neuvottelevat asiasta yhdessä ja pyrkivät ensisijaisesti löytämään asiassa molemmille soveltuvan ratkaisun. Mikäli osapuolet tulevat siihen tulokseen, että esteestä johtuen tilauksen velvoitteita ei voida toteuttaa, osapuolilla on oikeus irtautua tilauksesta ilman sanktioita. Kummallakin osapuolella on velvollisuus ilmoittaa toiselle osapuolelle ylitsepääsemättömästä tilanteesta heti sen havaittuaan. Muussa tapauksessa noudatetaan tilauksen perumiseen liittyviä ehtoja.

 

Ylitsepääsemättömiksi esteiksi katsotaan mm. sota. lakko, kapina, luonnonmullistus, liikenteen tai energianjakelun keskeytys, tulipalo, laajamittainen onnettomuus ja toimintaa rajoittava epidemiaan perustuva viranomaismääräys tai suositus.

 

LASKUTUS

Asiakkaan tulee ilmoittaa Juhlapalvelulle lopullinen vierasmäärä viimeistään kymmenen (10) päivää ennen tilauksen toimitusta. Laskutus tapahtuu aina lopullisen vierasmäärän perusteella tarjouksessa esitetyn erittelyn mukaisesti, ottaen huomioon asiakkaan kanssa mahdollisesti sovitut muutokset ja lisäpalvelut, kuten erikoisruokavaliot ja lisäastiat. Palvelut ja tuotteet, jotka on tarjouksessa esitetty arvioina, esimerkiksi pöytäliinat ja työtunnit, laskutetaan toteuman mukaan.

 

Lasku asiakkaalle lähetetään tilaisuuden tai toimituksen jälkeen. Maksuehto on 10 päivää netto. Laskussa huomioidaan mahdolliset etukäteen maksetut erät, kuten varausmaksu ja ennakkomaksut. Maksun viivästyessä Juhlapalvelulla on oikeus veloittaa lainmukainen viivästyskorko sekä perintäkulut.

 

LASKU

Lasku lähetetään viivytyksettä tilaisuuden tai toimituksen jälkeen. Maksuehto on 7 päivää netto. Laskussa huomioidaan mahdolliset etukäteen maksetut erät: varausmaksu ja ennakkomaksut. Maksun viivästyessä Juhlapalvelulla on oikeus saada maksulle lainmukainen viivästyskorko sekä perintäkulut.

 

JUHLAPALVELUN JA ASIAKKAAN VASTUUT

Juhlapalvelu vastaa juhlatilaisuuksissa toimittamiensa ja tarjoilemiensa elintarvikkeiden oikeasta ja turvallisesta käsittelystä sekä tarjolle panosta sinä aikana, kun juhlapalvelun henkilöstöä on tilaisuudessa
läsnä.

 

Juhlapalvelulla ei ole vastuuta sellaisista tuotteista tai tarjoiluista, joita tilaaja ei ole hankkinut Juhlapalvelun kautta. Juhlapalvelu hävittää tarjolla olleiden elintarvikkeiden tähteet MMMM:n asetuksen N:o 28/2009 mukaisesti, mikäli tilaaja ei etukäteen ilmoita haluavansa niitä itselleen. Mikäli asiakas haluaa hyödyntää tähteet, asiakkaan tulee itse varata niille tarvittavat astiat. Mikäli asiakas tai jokin kolmas osapuoli tarjoaa tähteitä Juhlapalvelun poistuttua tilaisuudesta, Juhlapalvelulla ei ole vastuuta elintarvikkeiden turvallisuudesta ja hygienian laadusta.

 

Mikäli asiakas vastaa tuotteiden tarjoilusta itse ja tilaa tai lainaa ruokailuun ja tarjoiluun tarvittavat astiat ja välineet Juhlapalvelulta, asiakas vastaa niiden huolellisesta käsittelystä ja sitoutuu korvaamaan vahingoittuneet ja rikkoutuneet astiat ja välineet Juhlapalvelulle.

 

Asiakas vastaa myös siitä, että tila, jossa palvelua tuotetaan, on turvallisuusmääräysten mukainen ja että turvallisuusmääräyksiä noudatetaan tilaisuuden aikana myös henkilölukumäärään ja järjestyksenvalvontaan liittyen.

 

Kumpikaan osapuoli – asiakas tai Juhlapalvelu ei vastaa toiselle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, seurannaisvahingoista tai terveydellisistä vaikutuksista, ellei kyseessä ole törkeä tuottamus tai tahallisuus.

 

MUUTA

Näitä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin 1.8.2020 ja sen jälkeen tehtyihin tilauksiin.